آئین نامه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه

آئین نامه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه

ماده ۱ اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه

هدف: این آئین نامه به منظور حسن اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ تنظیم و تدوین گردیده است.

ماده ۲

تعاريف:

١- “قانون” در این آئین نامه به قانون حفاظت در برابر اشعه اطلاق می گردد.

۲- “پرتوهای یونساز ” از نظر حفاظت به پرتوهائی مثل ایکس، گاما، بتا، نوترون، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده می باشند.

٣- “پرتوهای غیر یونساز ” از نظر حفاظت به پرتوهائی مثل ماوراء بنفش، مادون قرمز، میکروویو، لیزر، امواج رادیوئی و نظایر آن اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده نمی باشند.

۴- “پروانه اشتغال” یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی براساس مندرجات فصل دوم قانون، در رابطه با مفاد ماده (۳) آن و در صورت رعایت کلیه مقررات قانون و این آئین نامه و استانداردها، ضوابط و دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه غیر از مواردی که به موجب استانداردهای پایه مستثنی شده است، برای مدت مشخص بر اساس ضوابط واحد قانونی صادر می گردد.

۵- “دارنده پروانه اشتغال” یک شخص است که پروانه را از “واحد قانونی” براساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در آن دریافت می دارد.

۶- “شخص” به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و یا نماینده رسمی و یا قائم مقام هر یک از آنها اطلاق می گردد.

۷- “پرتو کار به شخص حقیقی اطلاق می گردد که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد.

ماده ۳

انجام هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده (۳) قانون که در استانداردهای پایه به عنوان موارد مستثنی شده تعیین شده، نیاز به اخذ پروانه اشتغال ندارد.

تبصره: واحد قانونی می تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعایت مواردی نماید که در دستورالعمل ها مشخص می شوند.

 

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *