اندازه گیري غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

اندازه گیری غلظت گاز رادون ۲۲۲ در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

چکیده مقاله اندازه گیری غلظت گاز رادون

تعداد زیادی از سازمان های سلامت عمومی، پرتوگیری رادون در فضای بسته را به عنوان دومین عامل سرطان ریه پس از سیگار دسته بندیکرده اند.

با توجه به مدت حضور کودکان در محیط های بسته یعنی مدارس و خطر سرطان پذیری بیشتر آن ها نسبت به بزرگسالان، اندازه گیری غلظت گاز رادون در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این پژوهش، تعدادی کلاس درس از مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد به طورتصادفی انتخاب و غلظت گاز رادون در آن ها اندازه گیری شد.

غلظت گاز رادون ﺑﻪ روش اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه رادونﺳﻨﺞ در ﻛﻼس ﻫﺎی ٢٣ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪ.

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢٤ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻰ ١٦ ﭼﺮﺧﻪ ٥/١ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.

ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻰ از وﺟﻮد غلظت گاز رادون در ﻣﺤﺪوده ١٣ ﺗﺎ ١٤٥ ﺑﻜﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ Bq/m ٨٧/٤٧ و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٧٣/١ اﺳﺖ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳـﺰد در درهای ﺧﺸـﻚ و ﭘﻬﻨـﺎور ﺑـﻴﻦ ﻛـﻮهﻫـﺎی ﺷﻴﺮﻛﻮه و ﺧﺮاﻧﻖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ای ﺣﺪود ٨٧٠٠ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺮﻛﺰ اﺳـﺘﺎن ﻳﺰد واﻗﻊ اﺳﺖ.

ﺑﻠﻨﺪی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ، ١٢١٥ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ آبوﻫــﻮای ﮔــﺮم و ﺧﺸــﻚ در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن و ﺳــﺮد و ﺧﺸــﻚ در زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺪك اﺳﺖ.

ﻛــﻮﻳﺮ ﺳــﺎﻏﻨﺪ از ﻛﻮﻳﺮﻫـــﺎی ﻣﺮﻛــﺰی اﻳــﺮان واﻗـــﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻰ روﺳـﺘﺎی ﺳـﺎﻏﻨﺪ در اﺳـﺘﺎن ﻳـﺰد دارای ﻳﻜـﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدن اوراﻧﻴﻮم در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﻗﺮار دارد.

رادون، ﮔﺎز ﺑﺪون رﻧﮓ، ﺑﻮ و ﻣﺰه ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ٨/٣ روز ﻳـﻚ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ و ﺑﻰاﺛﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ از واﭘﺎﺷﻰ رادﻳـﻮم-٢٢٦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺗـﻮﮔﻴﺮی ﺑﺸـﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻰ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻰﺷـﻮد، ﻟـﺬا اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻫـﻮای ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺎز رادون و ﻣﺤﺼـﻮﻻت واﭘﺎﺷـﻰ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﺶ از ٥٠ درﺻﺪ دز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻰ از ﺗـﺎﺑﺶ ﻃﺒﻴﻌـﻰ اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ١٩٨٨، آژاﻧﺲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳـﺮﻃﺎن ١IARC و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ٢WHO، رادون را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺑـﻪﻋـﻼوه، آژاﻧـﺲﻫـﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺘﻌﺪدی، ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮی رادون در ﻓﻀـﺎی ﺑﺴـﺘﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺮﻃﺎن رﻳـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻴﮕﺎر رده ﺑﻨـﺪی ﻛﺮده اﻧﺪ.

درواﻗﻊ ذرات آﻟﻔﺎی ﺣﺎﺻﻞ از واﭘﺎﺷـﻰ رادون و دﺧﺘﺮان آن ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ DNA ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﭼﺸـﻢﮔﻴـﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼـﻮن ﻛﻮدﻛـﺎن اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ، ﻟـﺬا ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺪارس از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح رادون از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﻴــﺎ ﺑــﺎ روشﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن به اندازه گیری غلظت گاز رادون ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺷـﻬﺮ ﻳـﺰد ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اوراﻧﻴﻮم ﺳﺎﻏﻨﺪ، ذﻫﻨﻴـﺖ وﺟـﻮد ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻی رادون در ﻣﺪارس اﻳﻦ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ.

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *