دوره های آموزشی بازرسی های غیر مخرب جوش(NDT)دوره های آموزشی بازرسی های غیر مخرب جوش(NDT)

 

عناوین دوره:

بازرسی چشمی(VT)
بازرسی به روش مایعات نافذ(PT)
بازرسی به روش مغناطیس(MT)
بازرسی به روش التراسونیک (UT)
بازرسی به روش رادیوگرافی(RT)
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI)