ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته‌ای

ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته ای

مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته ای

 

هدف

این مدرك مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته ای بر اساس تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی،آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۹ هئیت وزیران و استانداردهای پایه حفاظت دربرابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، چاپ ۱۳۸۴ و فصل اول قانون مربوط به مقررات امور پزشكی وداروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به منظوردریافت مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته ای تهیه و تدوین شده است.

دامنه كاربرد مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكی هسته ای

مقررات این مدرك شامل هرگونه فعالیت در پزشكی هسته ای از جمله احداث، شروع به كار و یا تعطیلی موقت و دائم واحدهای پزشكی و پسماند چشمه های پرتوزای مورد استفاده در آن است.

تعاریف

واژه های مورد استفاده در این مدرك به شرح زیر مورد تفسیر قرار می گیرند. واژه ها و اصطلاحاتی كه تعریف نشده اند باید براساس تعاریف به كار گرفته شده در قانون، آئین نامه اجرایی و استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه تفسیر شوند.

آستانه اقدام : مقداری از آهنگ دز یا غلظت پرتوزایی است كه اگر در شرایط پرتوگیری ممتد یا پرتوگیری اورژانس از آن تجاوز شود، اقدامات چاره ساز یا حفاظتی باید انجام پذیرد.

آستانه بررسی : مقداری از یك كمیت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد سطح یا حجم است كه برای مقادیر بیشتر از آن باید بررسی لازم انجام گیرد.

بازرس : به فردی اطلاق می گردد كه بر اساس قوانین حق نظارت و كنترل برفعالیت های پرتـوی مركـز را دارد.

بیمار : به فردی اطلاق می گردد كه جهت تشخیص و یا درمان بیماری ها بـه مركـز پزشكی مراجعه می نماید.

پرتوكار : به فردی اطلاق می گردد كه در استخدام مركز پزشكی باشـد و صـلاحیت شـغلی وی جهت حضور در نواحی كنترل شده توسط واحد قانونی و وزاتخانه تائید شده باشد.

پروانه تأسیس : مجوزی است كه پس از صدور تاییدیه مجوز كار با اشعه و طرح و تائیـد در كمیـسیون تبـصره ماده ۴ قانون و كمیسون ماده ۲۰ جهت بهره برداری و شروع به كار به مركز داده میشود. 

پزشك متخصص : به پزشك متخصصی اطلاق می گردد كه صلاحیت وی به منظور تشخیص و یا درمان بیماری ها با استفاده از روش های پزشكی هسته ای توسط وزارتخانه تائید شده باشد. 

پزشكی هسته ای : شاخه ای از دانش پزشكی است كه در آن با تجویز مواد پرتوزای باز به داخل بدن انـسان جهـت امور تشخیص و یا درمان بیماری ها استفاده می شود. 

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.-

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *