ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه برای لیزرهای پزشکی

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه برای لیزرهای پزشکی

مجوز کار با اشعه برای لیزرهای پزشکی

هدف

هدف این مدرک ارائه الزاماتی است بر اساس قانون حفاطت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۹ هیات وزیران، اصلاحیه هیات وزیران ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ و استاندار ملی ایران پرتو های غیر یونساز- حدود پرتوگیری و فصل اول قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۳۴ و  اصلاحات ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و به منظور دریافت کار با اشعه برای کار با لیزرهای پزشکی و اصلاح یا تمدید آن تدوین گردیده است.

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد مجوز کار با اشعه برای لیزرهای پزشکی

اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺪرك در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ

ﭘﺮﺗﻮﻛﺎر ﻟﻴﺰر: ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻛﺎﻓﻰ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑـﺎ ﻟﻴـﺰر را ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي آن دارد.

اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺎﺣﻴﻪي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﻛﺎر ﻟﻴﺰر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ در دوره آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ اﺷـﻌﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺎ وزارت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي: ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادن ﻳﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮﺗـﻮﮔﻴﺮي ﻋﺎدي ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻰ، ﭘﺰﺷﻜﻰ و ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ درﻣﺎن در ﭘﺰﺷﻜﻰ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻰ و ﻳـﺎ ﭘﺮﺗـﻮﮔﻴﺮي اﻓـﺮادي ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻲ: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻰ و ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻧﺤﻪ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﻳﺪاد ﻳﺎ ﺧﻄﺎ در ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﺰر ﻛﻪ ﺑﺎ روي دادن آن ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع (ﺑﻪﺟﺰ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ)، از ﺣﺪود ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻮد.

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *