ضوابط دریافت پروانه و مسئولیت ها

ضوابط و مسئولیت های دریافت مجوز کار با اشعه

۱-هدف

هدف این مدرك ارائه الزاماتی است که براساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامی، آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت وزیران و اصلاحیه آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۶ و “استانداردها ي پایه حفاظت در برابر اشعه و ایمنی منابع پرتو” و به منظور ایجاد یک سیستم هماهنگ، کارآمد و مؤثر جهت صدور پروانه اشتغال/ مجوز کار با اشعه براي فعالیت هاي مندرج در بند هاي ۱تا ۴ ماده ۳ قانون حفاظت در برابر اشعه و مسئولیت هاي مرتبط تدوین شده است.

۲ – دامنه کاربرد دریافت مجوز کار با اشعه

الزامات این مدرك در خصوص انجام هرگونه فعالیت در رابطه با موارد زیر قابل اجرا است:
۱- منابع پرتو؛
۲- کار با اشعه؛
۳- احداث، تأسیس، راه اندازي، بهره برداري، ازکاراندازي و تصدي هر واحدي که در آن کار با اشعه انجام شود؛
۴- هرگونه فعالیت در رابطه با منابع پرتو شامل واردات، صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات، پیمانکاري، نقل و انتقال، کاربرد، پسمانداري و خدمات پرتوي.
تبصره: الزامات این مدرك جهت تأسیسات چرخه سوخت هسته اي به کار نمی رود.

۳ – تعاریف

۳-۱ پرتو: منظور پرتوهاي یونساز و غیریونساز است.

۳-۲ پرتوزایی: براي مقداري از هسته پرتوزا در تراز انرژي و زمان معین که به صورت زیرتعریف می گردد: A کمیت است . یکاي dt ارزش انتظاري تعداد واپاشی خودبه خود هسته در تراز انرژي معین و در زمان dN و در آن نامیده می شود. (Bq) 1) است که بکرل /s) عکس ثانیه SI پرتوزایی در سیستم

۳-۳ پرتوگیري : عمل یا شرایط قراردادن یا قرارگرفتن در معرض تابش پرتو.

پرتوگیري می تواندشامل پرتوگیري خارجی (از منابع خارج از بدن )یا پرتوگیري داخلی (از منابع داخل بدن ) باشد. پرتوگیري رامی توان به صورت پرتوگیري عادي یا پرتوگیري بالقوه؛ و یا به صورت پرتوگیري شغلی ، پزشکی و مردم ؛ ودرشرایط مداخله،به صورت پرتوگیري اورژانس یا ممتد طبقه بندي نمود.

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *