ضوابط کار با لیزرهای پزشکی

ضوابط کار با لیزرهای پزشکی

کار با لیزرهای پزشکی

این مدرک به منظور اگاهی ضوابط کار با لیزرهای پزشکی بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه ایران مصوب سال ۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۹هیات وزیران، اصلاحیه آئین نامه مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ و استاندارد ملی ایران پرتو های غیر یونساز-حدود پرتوگیری با کد ملی ۸۵۶۷تهیه و تنظیم شده است.

 

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد کار با لیزرهای پزشکی

اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺪرك ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ

ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ (ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ): ﭘﺮﺗﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ١٨٠ اﻟﻲ ٤٠٠ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮوﺳﺮخ (ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ): ﭘﺮﺗﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ٧٨٠ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﻛﺎر ﻟﻴﺰر: ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻛﺎﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻫﻨﮕـﺎم ﻛﺎرﺑـﺎ ﻟﻴـﺰر را ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي آن دارد. اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺎﺣﻴﻪي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﻛﺎر ﻟﻴﺰر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ در دوره آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇـﺖ درﺑﺮاﺑـﺮ اﺷـﻌﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻛﺎرﺑـﺎ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي: ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮاردادن ﻳﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮﺗـﻮﮔﻴﺮي ﻋﺎدي ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎر ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻳـﺎ درﻣـﺎن در ﭘﺰﺷـﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺮﺗـﻮﮔﻴﺮي اﻓـﺮادي (ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن) ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻲ: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم: ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺷﻐﻠﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *