ضوابط کار با پرتو در سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس

ضوابط کار با پرتو در سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس

۱- هدف

هدف این مدرك، تبیین الزامات و معیارها در کلیه مراحل احداث، راه اندازي، بهره برداري و برچیدن سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس در تأسیسات مذکور است.

این الزامات براساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامی، آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۸۶ هیئت وزیران، و استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو تدوین گردیده است.

۲- دامنه کاربرد مدرک کار با پرتو در سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس

کلیه مراکز دارنده، سازنده، نصاب، ارائه دهندگان خدمات تعمیر و نگهداري و تامین کنندگان سامانه های پرتودهی گاما، الکترون و ایکس با کاربرد غیرپزشکی براي مقاصد تحقیقاتی، صنعتی و تجاري ملزم به رعایت الزامات این مدرك می باشند.
۱۰MeV این مدرك براي مراکز رادیوتراپی، رادیوگرافی صنعتی و تأسیسات شتابدهنده الکترون با انرژي بیشتر از کاربرد ندارد.

۳- تعاریف

۱-۳ آستانه اقدام: مقداري از آهنگ دز یا غلظت پرتوزایی است که اگر در شرایط پرتوگیري مستمر یا پرتوگیري اورژانس از آن تجاوز شود، اقدامات چاره ساز یا حفاظتی باید انجام پذیرد.

۲-۳ آستانه بررسی: مقداري از یک کمیت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد سطح یا حجم است که براي مقادیر بیشتر از آن، باید بررسی لازم انجام گیرد.

۳-۳ آستانه ثبت: مقداري از دز، پرتوگیري یا ورود مواد پرتوزا به بدن است که توسط واحد قانونی تعیین می گردد و اگر میزان دز، پرتوگیري و یا ورود مواد پرتوزا به بدن افراد بیش از آن باشد، مقادیر مربوطه باید در گزارش پرتوگیري هر فرد منعکس گردند.

۴-۳ آستانه مرجع: شامل آستانه اقدام ، آستانه مداخله، آستانه ثبت و آستانه بررسی است . این آستانه ها را می توان براي کمیت هاي مشخص در فعالیت هاي حفاظت در برابر اشعه تعیین کرد.

۵-۳ آسیب: به کلیه صدمات ناشی از پرتوگیري گروهی از مردم و نسل هاي بعدي آن ها از منابع اطلاق می گردد.

۶-۳ آلودگی: وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون یا روي یک ماده یا بدن انسان یا هر جاي دیگر که می تواند زیان آور باشد.

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *