ماکروویو
  1. اندازه گيري شدت پرتوهاي راديويي و ماكروويو در محيط كار و مناطق مسكوني
  2. اندازه گيري و ارزيابي آهنگ جذب ويژه (SAR) در ابزارها و وسايل توليد امواج راديويي و مايكروويو
  3. آموزش كار با دستگاه هاي اندازه گيري پرتوهاي غير يونساز
  4. آموزش و مشاوره حفاظت در برابر پرتوهاي رادیویی و مایکروویو
  5. تعمير تخصصي فرهاي ماكروويو
  6. اندازه گيري ميدان هاي نشتي اطراف فرهاي ماكروويو بعد از تعمير آنها
  7. تعيين كميت هاي پايه مجاز براي كارگران و كاركنان دستگاههاي توليد پرتوهاي راديويي و ماكروويو