1. آموزش كار با انواع دستگاههاي راديومتر
  2. آموزش روشهاي حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
  3. اندازه گيري و تعيين زمان مواجهه با پرتوهاي فرابنفش طبق استاندارد بين المللي
  4. تعيين فاصله ايمن از منبع پرتوهاي فرابنقش
  5. اندازه گيري و گزارش كتبي مقدار و شدت خروجي دستگاههاي داراي لامپ فرابنقش
  6. ارزيابي صحت عملكردو خروجي شدت لامپهاي فرابنفش در مراكز صنعتي و پزشكي
  7. تعيين وسايل حفاظت فردي براي هر دستگاه فرابنقش با طول موج خاص (عينك ،نقاب و…)
  8. برگزاري كارگاههاي آموزشي گروهي در محل كار
  9. تعيين جنس پرده محصور كننده براي هر دستگاه فرابنفش
  10. آموزش، اندازه گیری و ارزیابی حفاظتی پرتوهای فرابنفش