نور یا اشعه فرابنفش چیست؟


نور خورشیدی مجموعی از تشعشعات نوری است که بخش وسیعی از امواج الکترومغناطیس را که شامل امواج با طول موج کوتاه (یونیزان) مانند فرابنفش ، نور مرئی، مادون قرمز و امواج با طول موج بلند مانند میکروویو و امواج رادیویی هستند، در بر می گیرند.

 اشعه فرابفش (UV) بخشی از اشـعه الکترومغناطیس اسـت کـه داراي اثر زیان آور شناخته شده بر میکروب ها شامل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می باشد.

اشعه الکترومغناطیس تا امواج میکروویو و مادون قرمـز بـا اثرات گرمایی، نور مرئی و پرتو فرابنفش، اشـعه ایکس، گامـا و امـواج کیهانی را دربر می گیرد.

پرتوفرابنفش حد فاصل نوربنفش از تابش مرئی و نرم ترین تابش یونیزه کننـده قـرار گرفته است.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، طول موج UV در محدوده ۴۰۰-۱۰۰ نانومتر می باشد که به سه دسته UVA با طول موج ۴۰۰-۳۱۵ نانومتر، UVB با طول موج ۳۱۵-۲۸۰ نانومتر و UVC با طول موج ۲۸۰-۱۰۰ نانومتر تقسیم بندی می شوند.

از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر را گاهfar UV نیز می گویند.

فرابنفش (UV)

خدمات شرکت پویش گران تابش ویستا مربوط به پرتو فرابنفش

  1. آموزش كار با انواع دستگاههاي راديومتر
  2. آموزش روشهاي حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
  3. اندازه گيري و تعيين زمان مواجهه با پرتوهاي فرابنفش طبق استاندارد بين المللي
  4. تعيين فاصله ايمن از منبع پرتوهاي فرابنقش
  5. اندازه گيري و گزارش كتبي مقدار و شدت خروجي دستگاههاي داراي لامپ فرابنقش
  6. ارزيابي صحت عملكردو خروجي شدت لامپهاي فرابنفش در مراكز صنعتي و پزشكي
  7. تعيين وسايل حفاظت فردي براي هر دستگاه فرابنقش با طول موج خاص (عينك ،نقاب و…)
  8. برگزاري كارگاههاي آموزشي گروهي در محل كار
  9. تعيين جنس پرده محصور كننده براي هر دستگاه فرابنفش
  10. آموزش، اندازه گیری و ارزیابی حفاظتی پرتوهای فرابنفش
فرابنفش (UV)