1. آموزش كار با انواع دستگاههاي راديومتر
  2. آموزش روشهاي حفاظت در برابر پرتو فروسرخ و آگاهی لازم به کارگران
  3. تعيين فاصله ايمن از منبع پرتوهاي فروسرخ
  4. اندازه گيري و گزارش كتبي مقدار خروجي دستگاههاي داراي فروسرخ
  5. تهيه وسايل حفاظت فردي
  6. برگزاري كارگاههاي آموزشي گروهي در محل كار
  7. تعيين مقادیر مجاز تماس(زمان مجاز پرتوگيري) شغلی و عمومي و موقعيت تماس طبق استاندارد بين المللي
  8. جداکردن منبع  تابش و محصور سازی
  9. تعيين نوع حفاظ مورد استفاده در محيط كار مشخص (تابشی، جاذب، شفاف و قابل انعطاف و…. )
  10. تعيين جنس و سطح حفاظهای تابش مادون قرمز
  11. آموزش، اندازه گیری و ارزیابی حفاظتی پرتو های فروسرخ