لیزر
  1. اندازه گیری خروجی دستگاه لیزر
  2. محاسبه شدت تابش لیزر
  3. تعیین میزان مواجهه افراد و مقایسه آن با استانداردهای مجاز
  4. تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی
  5. آموزش و مشاوره کار با دستگاه
  6. آموزش و اعمال نکات حفاظت
  7. تعیین نحوه و نوع محصور کننده ها مشخص برای هر دستگاه